การจัดตั้งนิติบุคคล – บริษัท

หน่วยงานธุรกิจสามารถทำธุรกิจและจัดในรูปแบบของ: (i) ผู้ประกอบการ (ii) ห้างหุ้นส่วนจำกัด (iii) ห้างหุ้นส่วนจำกัด (iv) บริษัท รับผิด จำกัด (v) บริษัท ร่วมหุ้น (vi) สำนักงานตัวแทนของก บริษัท ต่างประเทศ (vii) สำนักงานสาขาของ บริษัท หรือสำนักงานสาขาของ บริษัท ต่างประเทศ (viii) สหกรณ์และสหพันธ์สหกรณ์

ผู้ประกอบการ (เจ้าของ แต่เพียงผู้เดียว)คือบุคคลธรรมดาที่ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างรายได้ ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินทั้งหมดของตนสำหรับหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมทางธุรกิจรวมถึงทรัพย์สินที่เกิดจากกิจกรรมทางธุรกิจของตน ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อธุรกิจ ชื่อธุรกิจของผู้ประกอบการประกอบด้วยชื่อส่วนตัวของเจ้าของคำอธิบายกิจกรรมหลักคำว่า “ผู้ประกอบการ” หรือตัวย่อ “pr” และที่อยู่ของสำนักงานหลัก

สำหรับการลงทะเบียนผู้ประกอบการจำเป็นต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้:

 • แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลและนิติบุคคลอื่น ๆ และการขอออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • สำเนาบัตรประจำตัวสำหรับบุคคลธรรมดาในประเทศหรือสำเนาหนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ
 • หากผู้ประกอบการตั้งใจที่จะลงทะเบียนกิจกรรมที่ต้องได้รับอนุญาตการอนุมัติล่วงหน้าหรือเอกสารอื่น ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจจำเป็นต้องส่งใบอนุญาตการอนุมัติหรือเอกสารอื่น ๆ ดังกล่าว
 • หลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน

General Partnershipคือ บริษัท ที่ตั้งขึ้นโดยหุ้นส่วนตั้งแต่สองคนขึ้นไปซึ่งรับผิดชอบหนี้สินทั้งหมดของ บริษัท ที่มีทรัพย์สินทั้งหมดของพวกเขา การมีส่วนร่วมของหุ้นส่วนในการเป็นหุ้นส่วนนั้นมีมูลค่าเท่ากันและพวกเขาได้รับหุ้นเท่ากับเงินสมทบของพวกเขาเว้นแต่จะมีการจัดการที่แตกต่างกันโดยข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้ง การบริจาคที่ไม่ใช่เงินสดของหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนทั่วไปอาจอยู่ในรูปของทรัพย์สินที่จับต้องได้หรือไม่มีตัวตนและโดยเฉพาะในรูปแบบของงานหรือบริการ

สำหรับการจดทะเบียนก่อตั้งห้างหุ้นส่วนทั่วไปจำเป็นต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้:

 • แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลและนิติบุคคลอื่น ๆ และการขอออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • ข้อตกลงในการจัดตั้งพร้อมลายเซ็นรับรองของสมาชิก
 • หลักฐานแสดงตัวตนของสมาชิกแต่ละคน (สำหรับคนชาติ – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับชาวต่างชาติ – สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนหากออกให้กับชาวต่างชาติหรือใบรับรองการจดทะเบียนหากผู้ก่อตั้งเป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับทะเบียนธุรกิจ Agency),
 • การตัดสินใจในการแต่งตั้งตัวแทนหากไม่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงการจัดตั้ง
 • ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารที่ยืนยันว่ามีการชำระทุนจดทะเบียนหากมีการชำระทุนก่อนการจดทะเบียน หรือข้อตกลงของสมาชิกในการประเมินมูลค่าของเงินสมทบที่ไม่ใช่เงินสดหรือมูลค่าที่ประเมินได้ของการบริจาคที่ไม่ใช่เงินสดหากมีการให้เงินสมทบก่อนการลงทะเบียน
 • หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการลงทะเบียนและการตีพิมพ์ข้อบังคับของ บริษัท
 • หลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน

ห้างหุ้นส่วนจำกัดคือ บริษัท ที่มีสมาชิกอย่างน้อยสองคนซึ่งสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งคนมีความรับผิดไม่ จำกัด สำหรับผลการดำเนินงานของ บริษัท (หุ้นส่วนทั่วไป) ในขณะที่สมาชิกคนอื่นอย่างน้อยหนึ่งคนมีความรับผิด จำกัด ตามมูลค่าของผลงานที่ตกลงกันไว้ (จำกัด หุ้นส่วน). หุ้นส่วน จำกัด และหุ้นส่วนทั่วไปแบ่งกำไรและครอบคลุมหนี้ตามสัดส่วนของหุ้นของพวกเขาในห้างหุ้นส่วนหากข้อตกลงในการจัดตั้งไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

สำหรับการจดทะเบียนก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเป็นต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้:

 • แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลและนิติบุคคลอื่น ๆ และการขอออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • ข้อตกลงในการจัดตั้งพร้อมลายเซ็นรับรองของสมาชิก
 • หลักฐานแสดงตัวตนของสมาชิก (สำหรับคนชาติ – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับชาวต่างชาติ – สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนหากออกให้กับชาวต่างชาติหรือใบรับรองการจดทะเบียนหากผู้ก่อตั้งเป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับหน่วยงานทะเบียนธุรกิจ ),
 • การตัดสินใจในการแต่งตั้งตัวแทนที่ได้รับอนุญาตหากไม่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงการจัดตั้ง
 • ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารที่ยืนยันว่ามีการชำระทุนจดทะเบียนหากมีการชำระทุนก่อนการจดทะเบียน หรือข้อตกลงของสมาชิกในการประเมินมูลค่าของเงินสมทบที่ไม่ใช่เงินสดหรือมูลค่าที่ประเมินได้ของการบริจาคที่ไม่ใช่เงินสดหากมีการให้เงินสมทบก่อนการลงทะเบียน
 • หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการลงทะเบียนและการตีพิมพ์ข้อบังคับของ บริษัท
 • หลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน

บริษัท รับผิด จำกัดเป็น บริษัท ที่สมาชิกคนหนึ่งหรือหลายคนมี / มีหุ้นในทุน สมาชิกของ บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อหนี้สินของ บริษัท ด้วยทรัพย์สินส่วนบุคคลของพวกเขายกเว้นในกรณีของการละเมิดความรับผิด จำกัด บริษัท รับผิด จำกัด อาจจัดตั้งโดยบุคคลธรรมดาในประเทศหรือต่างประเทศหรือนิติบุคคล – สมาชิกของ บริษัท ทุนขั้นต่ำของ บริษัท จะต้องเป็น 100 Dinars เว้นแต่จำนวนหุ้นที่สูงกว่าจะถูกควบคุมโดยกฎหมายพิเศษสำหรับ บริษัท ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉพาะ สมาชิกของ บริษัท ได้รับส่วนแบ่งใน บริษัท ตามสัดส่วนของมูลค่าการมีส่วนร่วมของเขาในทุนจดทะเบียนเว้นแต่ข้อบังคับการรวมตัวของ บริษัท หรือการตัดสินใจเป็นเอกฉันท์ของที่ประชุมจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น สมาชิกของ บริษัท สามารถมีหุ้นใน บริษัท ได้เพียงหุ้นเดียว

การบริจาคอาจเป็นเงินสดหรือในรูปแบบใดก็ได้และแสดงเป็นสกุลเงินท้องถิ่น หากชำระเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศค่าเทียบเท่าในดินาร์จะคำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของธนาคารแห่งชาติเซอร์เบียในวันที่ทำการชำระเงิน ทุนจดทะเบียนของ บริษัท รับผิด จำกัด ไม่จำเป็นต้องชำระในช่วงเวลาของการจดทะเบียน แต่จะต้องสมัครสมาชิกและระบุไว้ในข้อบังคับของ บริษัท พร้อมกำหนดระยะเวลาในการชำระเงินซึ่งต้องไม่เกิน 5 ปีนับจากการนำไปใช้ ข้อบังคับของการจัดตั้ง บริษัท

การจัดการของ บริษัท อาจจัดเป็นระบบชั้นเดียวหรือสองชั้น ในกรณีของระบบการจัดการชั้นเดียวหน่วยงานของ บริษัท จะรวมถึง: (i) การประชุมใหญ่และ (ii) กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน ในกรณีของระบบการจัดการสองชั้นหน่วยงานของ บริษัท จะรวมถึง: (i) การประชุมใหญ่ (ii) คณะกรรมการกำกับดูแลและ (iii) กรรมการหนึ่งคนขึ้นไป

สำหรับการจดทะเบียนก่อตั้ง บริษัท รับผิด จำกัด จำเป็นต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้:

 • แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลและนิติบุคคลอื่น ๆ และการขอออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • ข้อบังคับของการจัดตั้ง บริษัท (การตัดสินใจหรือข้อตกลง) พร้อมลายเซ็นรับรองของสมาชิก
 • หลักฐานแสดงตัวตนของสมาชิก (สำหรับคนชาติ – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับชาวต่างชาติ – สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนหากออกให้ชาวต่างชาติหรือใบรับรองการจดทะเบียนหากผู้ก่อตั้งเป็นบุคคลตามกฎหมายที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับหน่วยงานทะเบียนธุรกิจ ),
 • การตัดสินใจในการแต่งตั้งผู้แทนหากไม่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับการจัดตั้ง บริษัท
 • ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารที่ยืนยันว่ามีการชำระทุนจดทะเบียนหากมีการชำระทุนก่อนการจดทะเบียน หรือข้อตกลงของสมาชิกในการประเมินมูลค่าของเงินสมทบที่ไม่ใช่เงินสดหรือมูลค่าที่ประเมินได้ของการบริจาคที่ไม่ใช่เงินสดหากมีการให้เงินสมทบก่อนการลงทะเบียน
 • หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการลงทะเบียนและการตีพิมพ์ข้อบังคับของ บริษัท
 • หลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน

Joint Stock Companyเป็น บริษัท ที่มีทุนแบ่งออกเป็นหุ้น เจ้าของหุ้นสามารถเป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่หนึ่งรายขึ้นไปที่ไม่ต้องรับผิดชอบต่อหนี้สินของ บริษัท ยกเว้นในกรณีที่มีการละเมิดความรับผิด จำกัด บริษัท ร่วมหุ้นเป็นผู้รับผิดชอบในหนี้สินที่มีทรัพย์สินทั้งหมด หุ้นของ บริษัท ออกในรูปแบบที่ไม่เป็นสาระสำคัญและจดทะเบียนในนามของเจ้าของกับหน่วยรักษาความปลอดภัยกลางศูนย์รับฝากและสำนักหักบัญชี

ข้อบังคับของการจัดตั้ง บริษัท จะต้องมีการลงนามโดยผู้ก่อตั้งแต่ละคนและต้องมีการรับรองลายเซ็นของพวกเขา ข้อบังคับการจัดตั้ง บริษัท ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและการมีส่วนร่วมของพวกเขาข้อมูลหุ้น (จำนวนประเภทชั้นมูลค่าเล็กน้อย) ข้อมูล บริษัท (ชื่อธุรกิจที่ตั้งกิจกรรมหลัก) และคำแถลงของผู้ก่อตั้งทุกคนเกี่ยวกับการจัดตั้ง บริษัท และคำมั่นสัญญา เพื่อชำระเงินสมทบ ธรรมนูญเป็นการกระทำที่บังคับของ บริษัท ร่วมหุ้นซึ่งควบคุมการจัดการและองค์กรภายในของ บริษัท มีข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับ บริษัท และได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมาย หุ้นที่จองซื้อซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของ บริษัท ที่ชำระเป็นเงินสด จะต้องชำระก่อนการลงทะเบียนในบัญชีชั่วคราวกับธนาคารพาณิชย์ในสาธารณรัฐเซอร์เบีย ก่อนการจดทะเบียน บริษัท ผู้ถือหุ้นที่ตั้งใจจะจัดตั้ง บริษัท มีหน้าที่ต้องจ่ายหรือป้อนเงินสมทบที่คิดเป็นสัดส่วนอย่างน้อย 25% ของทุนโดยจำนวนทุนที่ชำระแล้วต้องไม่น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำของทุนจดทะเบียน ซึ่งมีจำนวน 3,000,000.00 ดินาร์ มูลค่าหุ้นที่ระบุต้องไม่น้อยกว่า 100,00 ดินาร์

การจัดการของ บริษัท อาจจัดเป็นระบบชั้นเดียวหรือสองชั้น ในกรณีของระบบการจัดการชั้นเดียวหน่วยงานของ บริษัท จะรวมถึง: (i) การประชุมใหญ่และ (ii) กรรมการหรือคณะกรรมการ บริษัท หนึ่งคนขึ้นไป ในกรณีของระบบการจัดการสองชั้นหน่วยงานของ บริษัท จะรวมถึง: (i) การประชุมใหญ่ (ii) คณะกรรมการกำกับและ (iii) กรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริหารหนึ่งคนขึ้นไป

สำหรับการจดทะเบียนก่อตั้ง บริษัท ร่วมหุ้นจำเป็นต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้:

 • แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลและนิติบุคคลอื่น ๆ และการขอออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • ข้อบังคับของ บริษัท ที่มีลายเซ็นรับรองของสมาชิก
 • ธรรมนูญของ บริษัท พร้อมลายเซ็นรับรองของสมาชิก
 • คำแถลงของสถาบันที่ให้เครดิตยืนยันการจ่ายเงินสดตามมูลค่าหุ้นหรือรายงานการประเมินโดยผู้ประเมินที่ได้รับการรับรองเกี่ยวกับมูลค่าการลงทุนที่ไม่ใช่เงินสดหรือคำยืนยันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับมูลค่าของการลงทุนที่ไม่ใช่เงินสดตามกฎหมาย
 • การตัดสินใจแต่งตั้งกรรมการหรือประธานกรรมการและกรรมการ บริษัท หากไม่ได้ระบุไว้ในธรรมนูญ
 • การตัดสินใจแต่งตั้งกรรมการในระบบสองชั้นหากไม่ได้ระบุไว้ในธรรมนูญ
 • การตัดสินใจแต่งตั้งกรรมการบริหารกรณีระบบสองชั้น
 • การตัดสินใจแต่งตั้งผู้แทนหากไม่ได้ระบุไว้ในธรรมนูญ
 • หลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน
 • หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการลงทะเบียนและการตีพิมพ์ข้อบังคับของ บริษัท
 • หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการลงทะเบียนและการตีพิมพ์ธรรมนูญ

สำนักงานตัวแทนของ บริษัท ต่างประเทศเป็นหน่วยงานขององค์กรที่สามารถดำเนินการเบื้องต้นและเตรียมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายของ บริษัท นั้น ๆ สำนักงานตัวแทนไม่ใช่นิติบุคคล สำนักงานตัวแทนสามารถสรุปข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในปัจจุบันเท่านั้น บริษัท ต่างชาติมีความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกสำหรับหนี้สินที่เกิดจากการดำเนินงานของสำนักงานตัวแทน สำนักงานตัวแทนเกิดจากการตัดสินใจของหน่วยงานที่มีอำนาจของ บริษัท ต่างชาติ

สำหรับการลงทะเบียนการจัดตั้งสำนักงานตัวแทนจำเป็นต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้:

 • แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลและนิติบุคคลอื่น ๆ และการขอออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • การตัดสินใจจัดตั้งสำนักงานผู้แทน
 • ใบรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยทะเบียนซึ่งจดทะเบียน บริษัท ต่างประเทศแปลโดยนักแปลสาบาน
 • หลักฐานบัญชีธนาคารที่ บริษัท ต่างประเทศใช้ในการทำธุรกรรมทางธุรกิจ
 • คำแถลงของตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ บริษัท ต่างประเทศซึ่ง บริษัท รับผิดชอบต่อหนี้สินทั้งหมดที่เกิดจากกิจกรรมทางธุรกิจของสำนักงานตัวแทนซึ่งได้รับการรับรองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแปลโดยผู้แปลที่สาบาน
 • หลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน

สำนักงานสาขาของ บริษัทเป็นหน่วยงานขององค์กรแยกต่างหากซึ่ง บริษัท ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจตามกฎหมาย สำนักงานสาขาไม่ใช่นิติบุคคลและทำหน้าที่ในนามและเพื่อบัญชีของ บริษัท บริษัท จะต้องรับผิดอย่างไม่ จำกัด สำหรับภาระผูกพันต่อบุคคลภายนอกที่เกิดจากกิจกรรมของสำนักงานสาขา สำนักงานสาขาจัดตั้งขึ้นตามการตัดสินใจของที่ประชุมหรือพันธมิตรเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับของการจัดตั้ง บริษัท หรือธรรมนูญ

สำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งสำนักงานสาขาของ บริษัท จำเป็นต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้:

 • แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลและนิติบุคคลอื่น ๆ และการขอออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • การตัดสินใจจัดตั้งสำนักงานสาขา
 • การตัดสินใจแต่งตั้งผู้แทนสำนักงานสาขาในกรณีที่ตัวแทนแตกต่างจากตัวแทนของผู้ก่อตั้งสำนักงานสาขา
 • หลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน

สำนักงานสาขาของ บริษัท ต่างประเทศเป็นหน่วยงานแยกต่างหากซึ่ง บริษัท ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในสาธารณรัฐเซอร์เบียตามกฎหมาย สำนักงานสาขาตั้งขึ้นโดยการตัดสินใจของหน่วยงานที่มีอำนาจของ บริษัท ต่างชาติ สำนักงานสาขาของ บริษัท ต่างประเทศมีกิจกรรมหลัก แต่สามารถดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ทั้งหมดที่กฎหมายอนุญาตไม่ว่าจะมีการระบุไว้โดยการตัดสินใจในการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือไม่ก็ตาม สำนักงานสาขาของ บริษัท ต่างประเทศไม่ใช่นิติบุคคล แต่ในแง่ของการจัดเก็บภาษีมีสถานะเป็นผู้อยู่อาศัย

สำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งสำนักงานสาขาของ บริษัท ต่างประเทศจำเป็นต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้:

 • แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลและนิติบุคคลอื่น ๆ และการขอออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • การตัดสินใจจัดตั้งสำนักงานสาขาของ บริษัท ต่างประเทศ
 • ใบรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยทะเบียนซึ่งจดทะเบียน บริษัท ต่างประเทศแปลโดยนักแปลสาบาน
 • หลักฐานบัญชีธนาคารที่ บริษัท ต่างประเทศใช้ในการทำธุรกรรมทางธุรกิจ
 • คำแถลงของตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ บริษัท ต่างประเทศซึ่ง บริษัท รับผิดชอบต่อหนี้สินทั้งหมดที่เกิดจากกิจกรรมทางธุรกิจของสำนักงานสาขาซึ่งรับรองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแปลโดยผู้แปลที่สาบาน
 • หลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน

สหกรณ์เป็นรูปแบบหนึ่งขององค์กรของบุคคลธรรมดาที่พวกเขาดำเนินการบนหลักการร่วมมือของความสมัครใจและความเป็นปึกแผ่นประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจสิทธิในการจัดการที่เท่าเทียมกันความเป็นอิสระการฝึกความร่วมมือและการทำงานร่วมกันโดยมีเป้าหมายเพื่อบรรลุผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม สหกรณ์อาจรวมตัวกันเป็นเกษตรกรรม – ทั่วไปและเฉพาะทาง (สำหรับธัญพืชผลไม้และไวน์ปศุสัตว์การเลี้ยงผึ้งโฮมเมด ฯลฯ ) ที่อยู่อาศัยการอุปโภคบริโภคการค้าสุขภาพเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและสหกรณ์ประเภทอื่น ๆ เพื่อการผลิต การค้าสินค้าและบริการตามกฎหมาย

สำหรับการจดทะเบียนสหกรณ์จำเป็นต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้:

 • แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลและนิติบุคคลอื่น ๆ และการขอออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • ข้อตกลงในการจัดตั้งหลักฐานการลงนามรับรองของสมาชิก
 • หลักฐานการระบุตัวตนของสมาชิกสหกรณ์ (สำหรับชาวเซอร์เบีย – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำหรับชาวต่างชาติ – สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวส่วนบุคคลหากมีการออกให้หรือตัดตอนจากทะเบียนเดิมหากผู้ก่อตั้งเป็นผู้ถูกกฎหมาย นิติบุคคลที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับทะเบียนใด ๆ ที่เก็บไว้โดยหน่วยงานทะเบียนธุรกิจของเซอร์เบีย)
 • รายงานการประชุมร่างรัฐธรรมนูญ
 • กฎของสหกรณ์
 • สมุดบัญชีสมาชิก (เฉพาะสหกรณ์ที่มีค่าสมาชิก)
 • การยืนยันจากธนาคารในการจ่ายเงินสมทบหากมีการจ่ายเงินสมทบดังกล่าวและ / หรือข้อตกลงของสมาชิกสหกรณ์เกี่ยวกับราคาประเมินของเงินสมทบที่ไม่ใช่เงินสดหรือการประเมินมูลค่าของเงินสมทบที่ไม่ใช่เงินสดถ้ามี (เฉพาะสำหรับสหกรณ์ที่มี ผลงาน),
 • การตัดสินใจแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ บริษัท (ถ้ามี)
 • การตัดสินใจแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการกำกับ (ถ้ามี)
 • หลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนและหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนและการตีพิมพ์ข้อตกลงในการจัดตั้งกฎสหกรณ์และหนังสือของสมาชิก

สหพันธ์สหกรณ์เป็นองค์กรผลประโยชน์ทางธุรกิจที่เป็นอิสระและเป็นมืออาชีพที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือและปกป้องผลประโยชน์ร่วมกัน สหพันธ์สหกรณ์จัดตั้งขึ้นตามประเภทของสหกรณ์และสำหรับดินแดนเฉพาะ

สำหรับการลงทะเบียนสหพันธ์สหกรณ์จำเป็นต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้:

 • แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลและนิติบุคคลอื่น ๆ และการขอออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • ข้อตกลงในการจัดตั้งสหพันธ์สหกรณ์
 • กฎของสหพันธ์สหกรณ์
 • การตัดสินใจในการแต่งตั้งประธานสหพันธ์และ / หรือตัวแทนอื่น ๆ หากไม่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้ง
 • การตัดสินใจแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ บริษัท และคณะกรรมการกำกับ
 • หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนและหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการลงทะเบียนและการตีพิมพ์ข้อตกลงในการจัดตั้งกฎของสหพันธ์สหกรณ์