การโอนความเป็นเจ้าของหุ้นใน บริษัท รับผิด จำกัด ได้รับการควบคุมโดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วย บริษัท (“ราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการของ RS”, ฉบับที่ 36/2011, 99/2011, 83/2014 – กฎหมายอื่น ๆ และ 5/2015) ( ต่อไปนี้เรียกว่า“ กฎหมาย”)

โดยทั่วไปการโอนหุ้นจะทำได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายยกเว้นในกรณีที่การโอนถูก จำกัด โดยกฎหมายหรือหากมีการกำหนดโดยหนังสือบริกร

ในกรณีที่มีการขายหุ้นสมาชิกของ บริษัท มีสิทธิในการจองซื้อล่วงหน้าเกี่ยวกับหุ้นซึ่งเป็นเรื่องของการโอนไปยังบุคคลที่สามเว้นแต่สิทธิดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นโดยหนังสือบริคณห์สนธิหรือตามกฎหมาย ก่อนที่จะโอนไปยังบุคคลที่สามผู้โอนจะต้องเสนอส่วนแบ่งที่เกี่ยวข้องให้กับสมาชิกของ บริษัท อื่น ๆ ทั้งหมด ข้อเสนอจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและจะต้องมีองค์ประกอบที่จำเป็นทั้งหมดของสัญญาการโอนหุ้น สมาชิกของ บริษัท ที่ใช้สิทธิในการซื้อขายล่วงหน้าจะต้องแจ้งให้ผู้โอนหุ้นทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการตอบรับข้อเสนอทั้งหมดภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ได้รับข้อเสนอเว้นแต่บันทึกข้อตกลง ของสมาคมกำหนดกำหนดเวลาที่แตกต่างกัน แต่กำหนดเวลาดังกล่าวต้องไม่สั้นกว่าแปดวันหรือนานกว่า 180 วัน หากสมาชิกของ บริษัท ตั้งแต่สองคนขึ้นไปยอมรับข้อเสนอและหากไม่มีการบรรลุข้อตกลงระหว่างผู้โอนและสมาชิกเหล่านั้นเกี่ยวกับลักษณะการกระจายหุ้นที่มีการโอนการแจกจ่ายจะกระทำในลักษณะที่สมาชิกแต่ละคนที่ยอมรับข้อเสนอจะต้องซื้อ ส่วนหนึ่งของหุ้นซึ่งเป็นสัดส่วนกับจำนวนหุ้นในผลรวมของหุ้นของสมาชิกคนอื่น ๆ ทั้งหมดของ บริษัท ที่ยอมรับข้อเสนอ หนังสือบริคณห์สนธิอาจกำหนดขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการจองล่วงหน้าด้วยวิธีอื่นใด การแจกจ่ายจะกระทำในลักษณะที่สมาชิกแต่ละคนที่ยอมรับข้อเสนอจะต้องซื้อส่วนของหุ้นซึ่งเป็นสัดส่วนกับจำนวนหุ้นของตนในจำนวนหุ้นของสมาชิกคนอื่น ๆ ทั้งหมดของ บริษัท ที่ยอมรับข้อเสนอ หนังสือบริคณห์สนธิอาจกำหนดขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการจองล่วงหน้าด้วยวิธีอื่นใด การแจกจ่ายจะกระทำในลักษณะที่สมาชิกแต่ละคนที่ยอมรับข้อเสนอจะต้องซื้อส่วนของหุ้นซึ่งเป็นสัดส่วนกับจำนวนหุ้นของตนในจำนวนหุ้นของสมาชิกคนอื่น ๆ ทั้งหมดของ บริษัท ที่ยอมรับข้อเสนอ หนังสือบริคณห์สนธิอาจกำหนดขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการจองล่วงหน้าด้วยวิธีอื่นใด

สมาชิก บริษัท ที่มีสิทธิในการครอบครองล่วงหน้า แต่ผู้โอนหุ้นไม่ได้ยื่นข้อเสนอตามกฎหมายหรือในลักษณะที่กำหนดโดยหนังสือบริคณห์สนธิอาจยื่นฟ้องต่อศาลที่มีอำนาจและร้องขอ : (i) การยกเลิกข้อตกลงหรือการกระทำอื่นใดในการโอนหุ้นและ (ii) ภาระผูกพันของสมาชิกที่ถูกฟ้องของ บริษัท ในการโอนหุ้นให้แก่โจทก์หรือคำตัดสินของศาลควรแทนที่ข้อตกลงการโอนหุ้นระหว่าง โจทก์และสมาชิกผู้ฟ้องของ บริษัท

ในกรณีที่สมาชิกของ บริษัท ไม่ได้ใช้สิทธิในการซื้อขายล่วงหน้าตามบทบัญญัติของกฎหมายและหนังสือบริคณห์สนธิผู้โอนหุ้นอาจภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นสุดกำหนดเวลาสำหรับการยอมรับ ข้อเสนอสรุปข้อตกลงการโอนหุ้นกับบุคคลที่สามภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งอาจไม่เป็นที่ชื่นชอบมากไปกว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อ้างถึงในข้อเสนอที่ส่งให้กับสมาชิก บริษัท อื่น ๆ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยหนังสือบริ

หากมีการขายหุ้นผ่านการประมูลสาธารณะการเสนอราคาหรือขั้นตอนที่คล้ายคลึงกัน (การขายต่อสาธารณะ) สมาชิกของ บริษัท ที่ต้องการใช้สิทธิในการซื้อขายล่วงหน้าสามารถใช้สิทธิดังกล่าวในขั้นตอนนั้นได้เท่านั้นเว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยหนังสือบริ .

หนังสือบริคณห์สนธิอาจกำหนดให้มีการโอนหุ้นใน บริษัท ให้กับบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของ บริษัท ได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจาก บริษัท ก่อน บริษัท จะได้รับอนุญาตแทนที่จะให้ความยินยอมตามกฎหมายนี้ในการแต่งตั้งบุคคลที่สามซึ่งผู้โอนสามารถโอนหุ้นได้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดียวกันซึ่งในกรณีนี้ผู้โอนจะโอนหุ้นให้กับบุคคลที่สามเท่านั้น และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง หาก บริษัท แจ้งให้ผู้โอนทราบว่าความยินยอมที่ร้องขอถูกปฏิเสธ แต่หากไม่มีการแต่งตั้งบุคคลที่สามผู้โอนอาจยื่นฟ้อง บริษัท ต่อศาลที่มีอำนาจเพื่อขอให้นำคำพิพากษาไปใช้ซึ่งจะแทนที่ความยินยอมของ บริษัท

หุ้นจะถูกโอนตามข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมลายเซ็นรับรองของผู้โอนและผู้ซื้อ ผู้โอนหุ้นจะต้องรับผิดร่วมกันและรับผิดชอบหลายประการกับผู้ได้มาซึ่งหุ้นสำหรับหนี้สินที่มีต่อ บริษัท ที่เกิดจากการค้างชำระเช่นหุ้นที่จองซื้อที่ค้างชำระในส่วนของ บริษัท และสำหรับภาระผูกพันในการชำระเงินเพิ่มเติมในส่วนของหุ้นดังกล่าวตาม ไปยังยอดคงเหลือ ณ วันโอนหุ้น การดำเนินการทางกฎหมายที่ดำเนินการต่อหรือโดยผู้โอนหุ้นก่อนที่จะมีการจดทะเบียนโอนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเกี่ยวกับหุ้นหรือความสัมพันธ์ดังกล่าวใน บริษัท ให้ถือเป็นการกระทำที่กระทำต่อหรือโดยผู้ซื้อหุ้นเว้นแต่จะเข้ากันไม่ได้กับลักษณะ ของการดำเนินการทางกฎหมาย

ในกรณีที่มีการขายหุ้นในขั้นตอนการบังคับคดีหรือในขั้นตอนหรือการยุติคดีหรือการพิจารณาคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการจำนำเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ที่กรอกไว้ในทะเบียน: (i) สมาชิกของ บริษัท ที่มีสิทธิในการจองล่วงหน้า เกี่ยวกับหุ้นนั้นจะสงวนสิทธิ์นั้นหรือ (ii) หากหนังสือบริคณห์สนธิกำหนดให้ บริษัท มีสิทธิที่จะให้ความยินยอมล่วงหน้าในการโอนหุ้นความยินยอมของ บริษัท ดังกล่าวในการขายหุ้นจะไม่จำเป็น แต่ บริษัท จะมีสิทธิได้รับ กำหนดผู้ซื้อหุ้น

ในกรณีที่สมาชิกของ บริษัท เสียชีวิตทายาทของสมาชิกคนนั้นจะได้รับส่วนแบ่งของตนตามกฎหมายว่าด้วยการรับมรดก หนังสือบริคณห์สนธิอาจกำหนดสิทธิของ บริษัท หรือของสมาชิก บริษัท หนึ่งหรือหลายคนในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบังคับซื้อหุ้นจากทายาทภายในหกเดือนนับจากวันที่สมาชิกของ บริษัท เสียชีวิต แต่ไม่เกินภายในสามเดือน นับจากวันที่จดทะเบียนทายาทของสมาชิก บริษัท ที่เสียชีวิตเป็นสมาชิกของ บริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียน

อาจแบ่งหุ้นใน บริษัท : (i) ตามข้อตกลงในการโอนหุ้นบางส่วน (ii) บนพื้นฐานของการสืบทอดทางกฎหมาย; (iii) ตามสัญญาการกระจายหุ้นระหว่างเจ้าของร่วม (iv) ในกรณีอื่น ๆ ตามกฎหมาย

สมาชิกของ บริษัท อาจจำนำหุ้นหรือบางส่วนของหุ้นได้เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยหนังสือบริคณห์สนธิ