Development Agency of Serbia ภายในกิจกรรมและตามประสบการณ์ที่กว้างขวางและผลสำเร็จของทีมนี้ ทำงานอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงที่มีอยู่และการจัดตั้งพันธมิตรใหม่กับองค์กรในประเทศและต่างประเทศ การสนับสนุนและการดำเนินโครงการระหว่างประเทศจำนวนมากตลอดจน การดำเนินโครงการทั้งจากผลงานของตนเองและผลงานของกระทรวงเศรษฐกิจและสถาบันที่คล้ายคลึงกัน

เป้าหมายร่วมกันของโครงการและโครงการทั้งหมดคือการสนับสนุนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเศรษฐกิจเซอร์เบีย ผ่านการสนับสนุนนิติบุคคลและปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ โดยการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน โครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจ ความเป็นสากล การส่งเสริม การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี ฯลฯ