การจำแนกประเภทของสินค้าเป็นพิกัดอัตราศุลกากรหมายถึงการกำหนดอัตราภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าเหล่านั้น โดยเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและระเบียบข้อบังคับที่นำมาใช้บนพื้นฐานของกฎหมายนี้

รัฐบาลเซอร์เบียได้ผ่านระเบียบว่าด้วยการประสานระบบการตั้งชื่อพิกัดอัตราศุลกากรสำหรับปี พ.ศ. 2564 (ราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการของสาธารณรัฐเซอร์เบีย ฉบับที่ 147/20,159/20) ซึ่งสอดคล้องกับระบบการตั้งชื่อของพิกัดอัตราศุลกากรกับระบบการตั้งชื่อแบบรวมของสหภาพยุโรป สำหรับปี พ.ศ. 2564 และจะนำไปใช้กับการจำแนกสินค้าเป็นภาษีศุลกากร